Busvervoer

De regeling omtrent het busvervoer wordt in een apart schrijven bezorgd aan ouders van de kinderen die gebruik maken van de bus. Er wordt nog gebruik maken van 1 schoolbus.

 

Reglement voor het gebruik van de schoolbus

 • Het is de leerlingen verboden de bus te verlaten op een niet-voorgeschreven halte. 

 • De leerlingen moeten de begeleider verwittigen van hun voorziene afwezigheid.

 • De leerlingen moeten de begeleider gehoorzamen.

 • De ouders leveren de kinderen af aan de bus en begeven zich niet in de bus.

 • De leerlingen blijven tijdens de rit op de plaats zitten die de begeleider aanduidt.

 • Er mag niet gegeten, gedronken, gesnoept of gerookt worden in de bus

 • Opdat het vervoer vlot zou verlopen moet de leerling op vraag van de begeleider tijdig klaar staan aan de voorgeschreven halte. Het is de buschauffeur verboden te toeteren (politiereglement).

 • Zij mogen geen ramen of deuren bedienen.

 • Na het verlaten van de bus bevinden de leerlingen zich niet meer onder de hoede van de begeleider. De ouders van de vervoerde leerlingen dragen vanaf dit ogenblik de volle verantwoordelijkheid. Zij moeten de nodige voorzieningen treffen om de aan hen toevertrouwde kinderen aan de halte op te vangen langs die zijde van de weg waar de bus stopt. Bijgevolg zijn de ouders zelf  verantwoordelijk voor de gedragingen van hun kinderen bij het wachten op de bus. Deze bepaling betekent geen vermindering van de bescherming die leerlingen inzake  lichamelijke ongevallen volgens de schoolpolis kunnen genieten. Deze bescherming geldt steeds op de schoolweg,  d.w.z.  gedurende de tijd die normaal nodig is en op de wegen die normaal gevolgd worden om zich te begeven naar of terug te keren van de school of  de vastgestelde verzamelplaats.

 • Wanneer de leerling het busreglement niet naleeft of zich slecht gedraagt, kan de directie deze leerling tijdelijk of definitief het gebruik van de bus ontzeggen.

 • De ouders zijn verantwoordelijk voor de schade die hun kind aan de bus aanbrengt.