Werkvormen in de klas

Buddies
71032596-stock-vector-two-boys-hugging-b

Kinderen helpen elkaar spontaan en modelleren voor de andere kinderen

hoe iets moet.
Dit zien we ook wanneer de oudere kinderen die de jongere kinderen helpen.

De leerkracht zet hen in bij inoefenen of herhalen van leerstof. Hierbij wordt gekeken naar de talenten van elk kind.

Dat maakt kinderen erg gemotiveerd

en sociaal vaardig.
Ze ontdekken dat ieder van ons ergens goed in is wat bijdraagt tot

een warme klascultuur.

Instructie
instructie-jipjanneke.jpg

Goede instructielessen zijn essentieel voor het leren van kinderen. Het zijn activiteiten waarbij de leerkracht werkt met heldere doelen, een heldere opbouw van de leerstof en directe feedback. Hij heeft bij deze activiteiten een sturende (modelleren/onderwijsleergesprek) en observerende rol. Een belangrijke voorwaarde is een veilig klasklimaat waar fouten maken niet erg is.

De leraar geeft hierbij het goede voorbeeld door waarderend te reageren

als iemand een fout maken.

Tijdens de instructie is er voortdurend interactie tussen de leerkracht en de leerlingen. Leerlingen worden uitgedaagd om wat ze aan het leren zijn actief te verwoorden (luidop denken) en handelend te tonen.

Groepswerk
1.jpg

Groepswerk kan in verschillende vormen aangeboden worden:

  • parallel: ieder groepje werkt aan dezelfde taak

  • complementair: ieder groepje werkt aan een andere taak

  • coöperatief: groepswerk met taakverdeling

Welke vorm gebruikt wordt, hangt af van de aard van de leerinhoud. Wat in alle vormen  aanwezig is, is dat leerlingen moeten samenwerken en in sociale interactie gaan met anderen. Ze zijn samen verantwoordelijk voor het eindproduct.

Leren in groepswerk verloopt het best in heterogene groepen.

Gezondheid
voedingsdriehoek-website.png

Onze school biedt onderwijs aan kinderen van verscheidene origine. Deze multiculturele samenstelling van onze schoolbevolking zien we als een verrijking. Wederzijds respect ligt dan ook aan de basis van onze schoolwerking.

Conflicthantering

Wij streven naar een positief, veilig schoolklimaat waar het kind zich goed kan voelen, waar het zichzelf kan zijn en vertrouwen hebben in zichzelf, in klasgenoten en leerkrachten.

Wij leren kinderen effectief communiceren en  reflecteren ‘terugkijken’

naar het eigen handelen.

Het doel van reflecteren is kinderen leren nadenken over hun eigen en andermans handelen om daaruit te leren.

Met duidelijke klas- en schoolafspraken creëren we verdraagzaamheid om ongewenst gedrag te vermijden.

Praatronde
praten-helpt.jpg

Dagelijks vindt er een praatronde plaats. De leerkracht krijgt voeling met wat er leeft bij de kinderen in de klas en de leerlingen voelen zich op hun beurt welkom in de klas.
De leerkracht stimuleert de spreekdurf en heeft respect voor kinderen die (nog) niets willen vertellen. De praatronde staat opgesteld in een kring zodat iedereen met elkaar oogcontact kan maken. Ze krijgen er de ruimte om te praten over bekommernissen, belevenissen en de actua.

Een goede praatronde duurt ongeveer een half uur. De leerkracht is gespreksleider, bewaakt de tijd en  leidt de ronde in goeie banen. Naarmate de kinderen ouder worden, nemen ze zelf deze rol over.

Hoekenwerk
clip-art-leendert-jan-vis-928483.jpg

Tijdens begeleide en vrije activiteiten trachten wij de zelfstandigheid en de creativiteit van de kleuters te stimuleren doorheen alle ontwikkelingsdoelen.

Zelfstandig werken ondersteunen door meespelen in hoeken, stappenplan aanreiken en gebruik maken van time-timer om het proces van de kleuters bij te sturen.

In het lager onderwijs biedt hoekenwerk een uitstekende vorm van binnenklasdifferentiatie. Via opdrachtenkaarten en werkkaarten,  waarin leerinhouden van Nederlands, wiskunde, W.O. verweven zitten, kunnen we de competenties en vaardigheden van de kinderen positief stimuleren.

Contractwerk

Bij contractwerk leggen we voor elk kind een activiteitenpakket voor een bepaalde periode vast. Dit pakket is op maat van de leerling zelf. Afhankelijk van de leeftijd van het kind kiezen we voor dag- of weektaken. 

Door het werken aan het contract leert het kind plannen, rekening houdend met zijn eigen werktempo en interesses.

Het kind werkt zelfstandig, per twee of in een klein groepje de opdrachten af en mag zelf beslissen over de volgorde van de activiteiten. 

Het contract bestaat uit moetjes (deze opdrachten moet het kind maken) en magjes (deze opdrachten mag het kind maken).

Themaplanning
Themas-759x500.png

Om de betrokkenheid van de kinderen te stimuleren werken we uitdagende thema’s uit die aansluiten bij de interesses en de leefwereld van de kinderen. In de thema’s worden de doelen van zowel W.O., taal en muzische vorming geïntegreerd.  In de kleuterklassen worden ook de doelen van rekenen verwerkt in de thema’s.  We bieden de kinderen betekenisvolle taken aan waardoor de kinderen vanuit zichzelf gemotiveerd zijn voor de taak. Zo gaan de kinderen actief leren. We zetten taal in als middel om in allerlei situaties boodschappen te begrijpen en te produceren. De leraar is de coach die fouten ziet als leerkansen en die ondersteuning biedt die kinderen nodig hebben om taken succesvol uit te voeren.