Pedagogisch project

’t Ateljeeke is een school van het GO!

De algemene beleidskenmerken van onze school steunen op de zeven pijlers van het PPGO.
Het PPGO streeft een dynamisch mens- en maatschappijbeeld na.

Het draagt bij tot de vorming van vrije mensen, die:

Happy Kids Huddle

VERTROUWEN

fundamenteel vertrouwen hebben in zichzelf en met openheid anderen in het wereldgebeuren kunnen benaderen met erkenning van hun authenticiteit.

Bovenaanzicht van spelende kinderen

RESPECT

een open geest hebben, zonder vooroordelen, met belangstelling en respect voor ieders mening

Raising Hands

MONDIG

mondig zijn, zodat ze hun ideeën voor de medemens helder en juist kunnen vertolken

Technologie op school

NIEUWSGIERIG

intellectueel nieuwsgierig blijven, met een levenslange bereidheid tot studie en vorming vanuit ervaringsgerichtheid

Jongen speelt met blokken

VERANTWOORDELIJK

getuigen van emotionele, esthetische en ethische bewogenheid binnen het maatschappelijk aanvaarde waarden, pluralisme. Hierbij worden de jongeren gestimuleerd tot het opbouwen van een persoonlijke verantwoorde keuze, die gepaard gaat met verantwoordelijkheidsbesef ten opzichte van zichzelf en van de anderen in de samenleving en met bereidheid om zich belangstellend, maar zonder bemoeizucht in elkaars ervarings- en waardenwereld in te leven

Multi-etnische groep vrienden

MAATSCHAPPIJ

open oog hebben voor de sociale werkelijkheid en de maatschappelijke ongelijkheden: geëngageerd constructief opkomen voor de eerbiediging van de rechten van de mens en zijn fundamentele vrijheden, voor sociale rechtvaardigheid en voor democratische instellingen

Kids for Peace

GELIJKWAARDIG

de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen niet enkel als uitgangspunt nemen, maar zich ook inspannen om ze te verwezenlijken.

Om ons pedagogisch project te kunnen realiseren is het in onze school niet toegelaten levensbeschouwelijke kentekens te dragen. Het verbod geldt voor alle zichtbare levensbeschouwelijke kentekens. Het verbod is van toepassing tijdens alle onderwijsactiviteiten, zowel binnen als buiten de schoolmuren.

Enkel tijdens het levensbeschouwelijk vak mogen de aanwezige leerlingen zichtbaar levensbeschouwelijke kentekens dragen.

De school controleert de naleving van dit verbod en kan bij vaststelling van overtreding een sanctie opleggen overeenkomstig het orde- en tuchtreglement.

De integrale tekst van het geactualiseerde PPGO! kan je hier bekijken.